Güncel bir konu Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri hakkında Anayasamız ne diyor?

Öncelikle Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri ile ilgili Anayasa maddemize bir bakalım:


B. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI

Madde 34 - Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla yetkili idarî merci, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâhi tespit edebilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Kanunun gösterdiği yetkili merci, kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik gereklerinin ihlâl edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yoketme amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir. Kanun, aynı sebeplere dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını öngördüğü hallerde bu süre üç ayı geçemez.

Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.

[Not: Anayasa metninin tamamını burada( http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm ) bulabilirsiniz. ]

Şimdide yorumumuzu yapalım:


İnsanlar kendilerine verilen hakları hep sınırsız zannetmektedirler. Halbuki herkesin özgürlükleri ve hakları bir başkasınınkini kısıtlamaya başladığı zaman biter veya sınırlandırılır.

Anayasanın bu maddesi de tam bu çerçevede çok güzel bir biçimde düzenlenmiştir.

Ancak bu maddeye tüm kelimelerine dikkat ederek bakmak gerekir. Aynı bir kuran ayetinde olduğu gibi eğer sadece "Namaza yaklaşmayın" kısmını okursanız yanlış bir sonuca varırsınız. Bu yazının bir de önünü ve arkasını okumak lazımdır. Eğer böyle yaparsanız "İçkiliyken Namaza yaklaşmayın" kısmını göreceksiniz ve olayın aslına vakıf olacaksınız.

Şimdi gelelim Gösteri ve Yürüyüş kavramlarının anlamlarına.

Gösteri: Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

Yürüyüş: Bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca yürüme.

Bu iki açıklama da tdk'nın sözlüğünden alınmıştır.

Peki bizim birkaç gündür televizyonlarda izlediğimiz protesto diye adlandırılan ama protesto ile alakası bile olmayan, bir saldırı içeren eylemlere baktığımızda acaba şekil ve uygulanış itibarı ile Anayasa'mızın hangi maddesi dikkate alınmıştır.

Hiçbiri!